Regulaminy

 

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez GEMBIT

§ 1 Definicje

 1. GEMBIT – Gembit Sp. z o.o., z siedzibą w 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 35A/1, NIP: 5892016897
 2. Klient – osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w Kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny mająca wykupioną usługę hostingową w firmie GEMBIT
 3. Usługa hostingowa, usługa serwera wirtualnego – usługa polegająca na udostępnieniu klientowi powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej GEMBIT https://strefa.gembit.pl/cart.php?gid=1
 4. Usługa dodatkowa – usługa udostępniona klientowi na jego życzenie. Koszt, jaki klient ponosi za udostępnienie usług dodatkowych (transfer, dodatkowe konta email itp.) ustalany jest indywidualnie z klientem.
 5. Transfer – limit ruchu z i do serwera klienta określony w specyfikacji danej usługi.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin usług hostingowych GEMBIT zamieszczony na stronie internetowej pod adresem https://gembit.pl/oferta/regulaminy#hosting
 7. Okres abonamentowy – czas na jaki została wykupiona usługa hostingowa. Klient wnosi opłatę abonamentową dla GEMBIT z góry na podstawie faktury pro forma. Jeden okres abonamentowy trwa 12 miesięcy (1 rok).
 8. Strona internetowa GEMBIT – strona internetowa dostępna pod adresem https://gembit.pl
 9. SPAM – przesyłanie pocztą elektroniczną (email) informacji, które nie były zamawiane przez adresata.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania z usług hostingowych świadczonych przez GEMBIT.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę hostingową jest równoznaczne z potwierdzeniem, że klient zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Łamanie zasad regulaminu przez klientów GEMBIT powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz w przepisach prawa.
 4. GEMBIT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną na podany przy rejestracji usługi adres email.
 5. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników podczas korzystania z Serwisu i usług w nim oferowanych jest GEMBIT.
 6. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez GEMBIT zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 3 Zamówienie usługi hostingowej

Zamówienie usługi serwera wirtualnego odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail lub w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.

§ 4 Faktury, rachunki, płatności

 1. GEMBIT wystawia klientowi Fakturę VAT. Faktura VAT zostaje w ciągu 7 dni wysłane do klienta pocztą elektroniczną. Jeśli klient chce otrzymać Fakturę VAT pocztą tradycyjną zobowiązany jest poprosić o to obsługę firmy GEMBIT.
 2. Jeśli Klient korzystający z usług serwera hostingowego nie poinformuje GEMBIT, że rezygnuje z przedłużenia abonamentu usługi GEMBIT dostarcza klientowi na podany przezeń adres email fakturę pro forma. Faktura pro forma zostaje wysłana do klienta 14 dni przed końcem abonamentu, zawiera informacje, jak przedłużyć usługę na kolejny okres abonamentowy.
 3. Brak wpłaty w terminie za przedłużenie okresu abonamentowego serwera skutkuje zablokowaniem dostępu do usługi na okres 7 dni. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty zablokowania serwera GEMBIT zaprzestaje świadczenia usługi serwera wirtualnego, co skutkuje usunięciem konta oraz wszystkich danych klienta z udostępnionej w czasie trwania usługi powierzchni dysku.
 4. Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym GEMBIT.
 5. W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu do usługi serwera hostingowego, po zaksięgowaniu przez GEMBIT płatności na koncie, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 6. GEMBIT nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym GEMBIT zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, płatności kartą kredytową itp.
 7. Ceny usług oraz usług dodatkowych wymienione są w cenniku na stronie internetowej GEMBIT: https://strefa.gembit.pl/cart.php?gid=1. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe GEMBIT.
 8. Wysokość opłaty ustalona w cenniku gwarantowana jest przez GEMBIT w dniu zamówienia usługi. Zmiany cen usług nie dotyczą klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.
 9. Zmiana na życzenie klienta typu usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania okresu abonamentowego:
  1. na tańszą – nie jest możliwa do czasu upłynięcia opłaconego okresu abonamentowego,
  2. na droższą – nie wydłuża opłaconego okresu abonamentowego, klient dopłaca tylko proporcjonalną różnicę do końca trwającego okresu abonamentowego,

§ 5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność

 1. GEMBIT zobowiązuje się zapewnić klientowi stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,5% dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem §5 p.11. Za brak możliwości dostępu do wykupionego serwera, zawiniony przez GEMBIT, trwający ponad 24 godziny GEMBIT zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 2 tygodnie za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy ponad okres 1 dnia. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.
 2. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych skutkuje zablokowaniem lub usunięciem serwera.
 3. Klient wykorzystuje wszystkie usługi GEMBIT do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. GEMBIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych jak też za świadczone przez klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.
 4. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników GEMBIT (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.
 5. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego. Jeżeli nastąpi przekroczenie parametrów serwera wirtualnego, a klient nie skorzysta z możliwości zamówienia usługi dodatkowej, usługa serwera wirtualnego świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej usługi.
 6. Klient ma prawo do rozwiązania umowy na zamówioną usługę serwera wirtualnego w trakcie trwającego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2. W przypadku rozwiązania umowy klientowi przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego, a opłaconego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2
 7. W przypadku łamania postanowień regulaminu przez klienta, GEMBIT ma prawo zablokować lub usunąć serwer hostingowy ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
 8. Odsprzedawanie przez klienta części zamówionej usługi jest traktowane jako łamanie regulaminu.
 9. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. GEMBIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 10. Klient winien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszczonych na dysku serwera. GEMBIT wykonuje kopie bezpieczeństwa plików, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane klienta umieszczone na wykupionej usłudze hostingowej, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.
 11. GEMBIT zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu klienta drogą elektroniczną na podany przezeń adres email. Zapowiadane przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. GEMBIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do wykupionej usługi hostingowej w wyniku: awarii łącza operatorów internetowych, wystąpienia siły wyższej – kataklizmów, działania czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez GEMBIT, w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla GEMBIT. GEMBIT nie bierze żadnej odpowiedzialności za straty, utracone korzyści poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera lub awarią serwera.

§ 6 Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi hostingowej oraz usługi dodatkowej rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
 2. Reklamacja winna być sporządzona przez klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres GEMBIT. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zarówno GEMBIT jak i klient w trakcie realizacji usługi hostingowej oraz usług dodatkowych zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
 2. Klient może rozwiązać umowę świadczenia usług hostingowych i usług dodatkowych za pisemnym trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez klienta może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez GEMBIT z postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd właściwy dla siedziby GEMBIT.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2015

 

 

 

 

 

Regulamin dzierżawy serwera dedykowanego przez GEMBIT

§ 1 Definicje

 1. GEMBIT – Gembit Sp. z o.o., z siedzibą w 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 35A/1, NIP: 5892016897
 2. Klient – osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w Kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny mająca wykupioną usługę hostingową w firmie GEMBIT
 3. Usługa dzierżawy, usługa serwera dedykowanego – usługa polegająca na udostępnieniu klientowi serwera dedykowanego zgodnie z specyfikacją dostarczoną klientowi.
 4. Usługa dodatkowa, w szczególności administracji serwerem – usługa udostępniona klientowi na jego życzenie. Koszt oraz zakres realizacji usługi ustalany jest indywidualnie z klientem.
 5. Transfer – limit ruchu z i do serwera klienta określony w specyfikacji danej usługi.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin usług hostingowych GEMBIT zamieszczony na stronie internetowej pod adresem https://gembit.pl/oferta/regulaminy#dedykowane
 7. Okres abonamentowy – czas na jaki została wykupiona usługa dzierżawy. Klient wnosi opłatę abonamentową dla GEMBIT z góry na podstawie faktury VAT. Jeden okres abonamentowy trwa 1 miesiąc.
 8. Strona internetowa GEMBIT – strona internetowa dostępna pod adresem https://gembit.pl
 9. SPAM – przesyłanie pocztą elektroniczną (email) informacji, które nie były zamawiane przez adresata.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania z usług dzierżawy świadczonych przez GEMBIT.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę dzierżawy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że klient zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Łamanie zasad regulaminu przez klientów GEMBIT powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz w przepisach prawa.
 4. GEMBIT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną na podany przy rejestracji usługi adres email.
 5. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników podczas korzystania z Serwisu i usług w nim oferowanych jest GEMBIT.
 6. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez GEMBIT zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 3 Zamówienie usługi dzierżawy

Zamówienie usługi serwera dedykowanego odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail lub w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.

§ 4 Faktury, rachunki, płatności

 1. GEMBIT wystawia klientowi Fakturę VAT. Faktura VAT zostaje w ciągu 7 dni wysłane do klienta pocztą elektroniczną. Jeśli klient chce otrzymać Fakturę VAT pocztą tradycyjną zobowiązany jest poprosić o to obsługę firmy GEMBIT.
 2. Jeśli Klient korzystający z usług serwera dedykowanego nie poinformuje GEMBIT, że rezygnuje z przedłużenia abonamentu usługi GEMBIT dostarcza klientowi na podany przezeń adres email fakturę VAT na kolejny okres abonamentowy. Faktura VAT zostaje wysłana do klienta na koniec okresu abonamentowego.
 3. Brak wpłaty w terminie za przedłużenie okresu abonamentowego serwera skutkuje zablokowaniem dostępu do usługi na okres 7 dni. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty zablokowania serwera GEMBIT zaprzestaje świadczenia usługi serwera dedykowanego, co skutkuje wyłączeniem serwera oraz usunięciem wszystkich danych klienta.
 4. Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym GEMBIT.
 5. W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu do usługi serwera dedykowanego, po zaksięgowaniu przez GEMBIT płatności na koncie, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 6. GEMBIT nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym GEMBIT zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, płatności kartą kredytową itp.
 7. Ceny usług oraz usług dodatkowych podawane są klientowi do jego wyłącznej informacji na jego życzenie. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe GEMBIT.
 8. Wysokość opłaty ustalona z Klientem gwarantowana jest przez GEMBIT w dniu zamówienia usługi. Zmiany cen usług nie dotyczą klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.
 9. Zmiana na życzenie klienta typu usługi serwera dedykowanego w trakcie trwania okresu abonamentowego:
  1. na tańszą – nie jest możliwa do czasu upłynięcia opłaconego okresu abonamentowego,
  2. na droższą – nie wydłuża opłaconego okresu abonamentowego, klient dopłaca tylko proporcjonalną różnicę do końca trwającego okresu abonamentowego,

§ 5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność

 1. GEMBIT zobowiązuje się zapewnić klientowi stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,5% dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem §5 p.11. Za brak możliwości dostępu do wykupionego serwera, zawiniony przez GEMBIT, trwający ponad 24 godziny GEMBIT zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 2 tygodnie za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy ponad okres 1 dnia. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.
 2. GEMBIT zobowiązuje się do monitorowania zasobów serwera i podejmowania interwencji jeśli istniałoby zagrożenie stabilności działania świadczonej usługi dzierżawy.
 3. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych skutkuje zablokowaniem lub usunięciem serwera.
 4. Klient wykorzystuje wszystkie usługi GEMBIT do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług dzierżawy. GEMBIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych jak też za świadczone przez klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.
 5. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników GEMBIT (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.), prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.
 6. Klient ma prawo do rozwiązania umowy na zamówioną usługę serwera dedykowanego w trakcie trwającego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2. W przypadku rozwiązania umowy klientowi przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego, a opłaconego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2
 7. W przypadku łamania postanowień regulaminu przez klienta, GEMBIT ma prawo zablokować lub usunąć serwer dedykowany ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
 8. Odsprzedawanie przez klienta części zamówionej usługi jest traktowane jako łamanie regulaminu.
 9. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. GEMBIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 10. Klient winien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszczonych na dysku serwera. GEMBIT wykonuje kopie bezpieczeństwa plików, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane klienta umieszczone na wykupionej usłudze dzierżawy, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.
 11. GEMBIT zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu klienta drogą elektroniczną na podany przezeń adres email. Zapowiadane przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. GEMBIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do wykupionej usługi hostingowej w wyniku: awarii łącza operatorów internetowych, wystąpienia siły wyższej – kataklizmów, działania czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez GEMBIT, w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla GEMBIT. GEMBIT nie bierze żadnej odpowiedzialności za straty, utracone korzyści poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera lub awarią serwera.

§ 6 Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi dedykowanej oraz usługi dodatkowej rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
 2. Reklamacja winna być sporządzona przez klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres GEMBIT. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zarówno GEMBIT jak i klient w trakcie realizacji usługi dedykowanej oraz usług dodatkowych zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
 2. Klient może rozwiązać umowę świadczenia usługi dedykowanej i usług dodatkowych za pisemnym dwu-tygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez klienta może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez GEMBIT z postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd właściwy dla siedziby GEMBIT.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2015